Publicerad av Christina Marmolin den 11 Mar 2020
Malin Tell och Staffan Lundstedt
Malin Tell tog emot oss i Stadshuset och visade in oss i ett av konferensrummen för att tillsammans med Staffan Lundstedt som varit byggprojektledare berätta om resan till ett nytt Stadshus i den gamla skolbyggnaden - Djäkneskolan.
 
Malin Tell har under projektets genomförande ansvarat för hur verksamheten ska bedrivas i lokalerna och införande av ett nytt arbetssätt.
 
Lite kort om bakgrunden
På platsen för Skolbyggnaden har det tidigare legat en mindre skolan. Skolan revs i samband med att men beslutade om att skolan var för liten. En av anledningarna var troligt även att den inte stämde med den sk kulturaxel som finns mellan domkyrkan, gamla biblioteket.  Den nya skolan skulle placeras så att den låg exakt parallellt med domkyrkan .   Det Högre Allmänna Läroverket sedemera Djäkneskolan togs i bruk 1871. Skolan ritades av Helge Zettervall. Stilen var nygotisk både exteriört och interiört.
 
 
 
 
Skara Stadshus
Syftet med stadshuset ska vara:
 • Ett nav i centrum
 • En unik mötesplats
 • En attraktiv arbetsplats
 
 
Som grund för projektering som har skett med hjälp av två arkitektkontor bland annat Ahlmans arkitektkontor i Skara vara att skapa ett stadshus med historisk förankring i byggnaden men med moderna, tillgängliga, funktionella och trivsamma arbetsplatser för politiker och tjänstemän. Det innebär en publik del och en intern del med flöden som skall anpassas till befintliga strukturer. Tekniska installationer skall integreras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Centralt har varit att synliggöra och återskapa vissa delar av den inredning som starkt förknippas med den tidigare skolan och det stilideal som utgjort grund för byggnaden De delar där det tydligt vilken epok skolan har sin grund i är i trapphuset och korridorer samt den stora mycket stiltypiska aulan med balkong gotiska valv och paneler med ådermålning.  
 
 
2016 tog skara kommun beslut om att skolan skulle renoveras och göras om till ett stadshus
Starten var en förstudie för att se vad som krävdes och samtidigt vara ett underlag för en budget.  2017 antogs en projekt budget på 85 miljoner
 
Man började direkt med att laga taget, den kostanden var ca 7 milj och inkluderad i budgeten
 
Fas 1 Projekteringsskede för underlag till bygghandlingar. Bygghandlingar fanns klara till våren 2018.
 
Upphandling har skett genom partning, vilket bla innebär att man har ”öppna” böcker vid inköp och en fortlöpande dialog med samtliga entreprenörer.
 
Byggentreprenör blev Serneke 
 
 Fas 2 Byggskede
 
Ombyggnationen startade sept 2018 och blev slut besiktat den 12 september 2019. Inflyttning i det nya stadshuset för 110 personer från flera förvaltningar startade i mitten av oktober 2019.
Aulan som har plats för upp till 250 personer kan hyras av företag och privatpersoner
 
Stadshuset har idag en placering för 110 personer i  ett aktivitetsbaserat kontorssystem.
Enheterna har incheckningsplatser där skål finns för eget kontorsmaterial till alla. Huset har en indelning i 4 zoner. En aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö är uppdelade i zoner; lugna zoner, mellanzoner och aktiva zoner. I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen sitter man tillsammans med kollegor eller elever på ett mer öppet sätt. I den aktiva ytan möts man för dialog och interaktion, där arbetet och lärandet sker i grupp eller enskilt.
 • Syftet med en aktivitetsbaserad arbetsplats är
 • En arbetsplats som ger styrka, lugn och stabilitet.
 • En arbetsplats som främjar samverkan och interaktion.
 • En arbetsplats som skapar kreativa och inspirerande miljöer.
 • En arbetsplats som möjliggör kommunikation.
 • En arbetsplats som är hälsofrämjande.
 •  
   
  Efter presentationen som gav upphov till ett flertal frågor, däribland att man upplevde det som mycket fina lokaler men att det var sorgligt att det inte var en skola längre.  Rotarymedlemmarna avslutade kvällens möte genom att gåt till Stadt för en bit mat.
   
  På Stads hälsade Christer Kjellner alla välkomna och tackade Malin för ett intressant studiebesök.  
   
  Vid tangentbordet
   
  Christina Marmolin